Zintegrowane Laboratorium Plus Energetyczne

W skład Zintegrowanego Laboratorium Plus Energetycznego wchodzą następujące laboratoria:

1| Laboratorium systemów kogeneracji

Laboratorium systemów kogeneracji jest integralna częścią Zintegrowanego Laboratorium Plus Energetycznego. Zlokalizowane jest głównie w budynku L5 i służy demonstracji i badaniom eksploatacyjnym najnowszych technologii wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. W skład wyposażenia Laboratorium wchodzą jednostki kogeneracyjne mCHP o mocach od ok.1kWe i 20kWt do ok.30kWe i 80kWt wykonane w różnych technologiach. Są to układy bazujące na: gazowych silnikach tłokowych, silnikach spalania zewnętrznego (silnikach Stirlinga), mikroturbinie gazowej, ogniwie paliwowym. Zakresem swojej pracy laboratorium obejmuje również system grzewczy wykorzystujący kocioł gazowy i biomasowy, turbinę gazową o mocy 120kWe współpracującą z układem ORC o mocy ok.20kWe wykorzystującym ciepło niskotemperaturowe, kogeneracyjny układ z silnikiem tłokowym zasilany syngazem ze zgazowarki biomasy, układy absorpcyjne generujące chłód z ciepła z kolektorów słonecznych i ciepła odpadowego, pompy ciepła oraz magazyny ciepła; Powyższe układy sterowane są przez lokalny system zarządzania kontrolujący produkcję, dystrybucję oraz pobory energii elektrycznej na terenie całego obiektu.

Zakres prac Laboratorium:

 • demonstracja innowacyjnych technologii kogeneracyjnych do zastosowań w energetyce rozproszonej,
 • testy i certyfikacja nowych urządzeń przed wprowadzeniem na rynek,
 • współpraca wielu urządzeń w ramach systemów energetyki rozproszonej,
 • symulacje systemów rozproszonej produkcji energii i weryfikacja eksperymentalna,
 • analizy układów trigeneracyjnych: energia elektryczna, ciepło, chłód,
 • prace badawcze nad układami hybrydowymi np. turbin gazowych i ORC, kogeneracji z magazynami energii, zintegrowanych układów ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła (PV/PC), fotowoltaiki i kolektora słonecznego (PVT),
 • analizy porównawcze różnych technologii kogeneracji: silnik spalinowy, silnik spalania zewnętrznego, ORC, współpraca z magazynami energii cieplnej i elektryczne,
 • integracja mikro CHP z niestabilnymi źródłami energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: małą elektrownią wiatrową, fotowoltaiką – stabilizacja produkcji energii.

2| Laboratorium monitorowania i zarządzania energią w budynku

Laboratorium działa w oparciu o rozszerzony system BMS znajdujący się w budynku Centrum oraz specjalistyczne oprogramowanie służące pracom poświęconym poszukiwaniom optymalnego bilansu energetycznego dla różnych urządzeń OZE pracujących w jednej sieci energetycznej. W skład niniejszego laboratorium wchodzi również zestaw central IoT (Interent of Things) pozwalający na komunikacje i sterowanie urządzeniami znajdującym się w statystycznym gospodarstwie domowym.

Badania jakie prowadzi laboratorium to:

 • monitorowanie lokalnej sieci ciepłowniczej oraz energetycznej,
 • tworzenie różengo rodzaju scenariuszy pracy dla konkretnych rozwiązań rzeczywistych bądź wirtualnych,
 • opracowywanie optymalnych algorytmów zarządzających dla określonej infrastruktury energetycznej,
 • współpraca z innymi ośrodkami naukowym poświęcona zagadnieniu zarządzania energią w kontekście sieci typu smart grid.