GREENHEAT

projekt nr NOR/IdeaLab/GREENHEAT/0006/2020

Projekt ”GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization /GREEN HEAT – współpraca w celu lokalnej dekarbonizacji”, (akronim GREENHEAT), korzysta z dofinansowania o wartości 5 710 182 pln otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem nadrzędnym projektu jest przyczynienie się do eliminacji stosowania kotłów na paliwa kopalne w Polsce, poprzez opracowanie skutecznych scenariuszy dekarbonizacji systemów grzewczych w skali gospodarstw domowych.

Cele szczegółowe:

 1. przeprowadzenie projektu pilotażowego w wybranej dzielnicy Legionowa oraz opracowanie dedykowanego (”szytego na miarę”) modelu biznesowego uwzględniającego wymagania konkretnych proponowanych rozwiązań technologicznych oraz wskazanie potencjalnych inwestorów jak również potencjalnych źródeł finansowania w celu skutecznego wsparcia eliminacji kotłów na paliwa kopalne;
 2. opracowanie metodologii gotowej do wykorzystania w przyszłości dla kolejnych miast w Polsce w oparciu o doświadczenie zebrane w trakcie realizacji projektu pilotażowego (w szczególności analizy modelu biznesowego);

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Projekt podchodzi do zagadnienia eliminacji kotłów na paliwa kopalne w sposób interdyscyplinarny, traktując jednocześnie próbę zmiany systemu grzewczego jako potencjalną szansę na wprowadzenie szerszej społecznej zmiany, polegającej na próbie przejścia na zrównoważony rozwój w energetyce, poprzez stymulację rozwoju nowych modeli biznesowych. Należy oczekiwać, że zaangażowanie lokalnej społeczności i kluczowych interesariuszy zaowocuje wzrostem obywatelskiej świadomości w stosunku do wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

W projekcie założono, że prace realizowane będą z uwzględnieniem aspektów socjalnych, technicznych oraz ekonomicznych.

W skład konsorcjum projektu GREENHEAT wchodzą następujący Partnerzy:

 1. Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Promotor projektu = Koordynator (IMP PAN, PL)
 2. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK, PL)
 3. Norsk institutt for luftforskning (NILU, NO)
 4. Universitetet i Bergen (UiB, NO)
 5. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS, PL)
 6. CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE, PL)
 7. Fundacja KEZO przy Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk (Fundacja KEZO, PL)

Kontakt:

Sebastian Bykuć (Koordynator)

sbykuc (at) imp.gda.pl

Ewa Domke (Manager ds. komunikacji)

edomke (at) imp.gda.pl

Fundusze EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

 1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
 2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Budżet projektu: 5 710 182 pln

Dofinansowanie: 5 710 182 pln

Czas trwania projektu: 01.02.2021-01.02.2024